OCENĚNÍ PRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PROJEKTY

Ceny Fóra Dárců | Společenská odpovědnost firem 

PRAVIDLA CEN FÓRA DÁRCŮ

Kategorie soutěže

 

1. Komunikace

Jsou vybírány nejzajímavější práce neziskových organizací a firem v oblasti komunikace veřejně prospěšných projektů.

1.1. Výroční zpráva

Do této kategorie je možné přihlásit výroční zprávu za předchozí rok nebo za firmu zprávu o odpovědném podnikání. Při hodnocení výroční zprávy nebo zprávy o zodpovědném podnikání, bude komise přihlížet zejména ke grafickému návrhu, obsahovému zpracování - tedy kvalitě a relevantnosti poskytnutých informací a v neposlední řadě také ke komunikační schopnosti - jak dokument funguje jako celek, jak prezentuje organizaci a její aktivity.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy. Firemní nadace a fondy se hlásí jako nezisková organizace!

 

1.2. Integrovaná kampaň

Do této kategorie je možné přihlásit online a video projekty - webové stránky, aplikaci pro mobilní telefony, rozhlasový spot prospěšného projektu nebo firemní filantropie, marketingovou komunikaci crowdfundingové kampaně na portálech, které podporují charitativní počiny, internetový „televizní" pořad, blog, vlog, komunikaci na sociálních sítích a další formáty online marketingu, které nezisková organizace či firma vytvořily jako podporu společensky prospěšného projektu. Digitální kampaň může být kombinována s outdoorovou a printovou kampaní.

 

Jako přílohu přikládejte propagační materiály, videa, spoty, adresu webových stránek projektu, tiskové zprávy, nebo další komunikační kanály a prostředky, které jste pro kampaň využili. Při hodnocení bude komise přihlížet zejména na strategické řešení, kreativitu a výsledky kampaně.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy. 

 

1.3 Veřejně prospěšný spot

Do této kategorie je možné přihlásit ukončené internetové a televizní spoty charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace nebo firmy v roce 2019 nebo 2020 uvedly na internetu (weby, Youtube, sociální sítě, internetové televize) nebo v televizním vysílání (ČT, Prima, Nova, TV Barrandov, případně regionální televizní vysílání. 


Jako přílohu přikládejte spoty, videa, uveďte, kolik stály náklady na pořízení spotu,

kdo byl hlavní cílovou skupinou spotu, jak jste vyhodnotili jeho úspěšnost a kdo vám spot finálně zpracovával. Při hodnocení bude odborná porota přihlížet nejen k nápaditosti, originalitě zpracování spotu, ale také, zda spot mohl mít (měl) dopad na zamýšlenou cílovou skupinu a zviditelnění ztvárněného tématu.

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace a firmy.

 

 

1.4. Speciální cena České televize

Cílem této Ceny je motivovat neziskové organizace, které se věnují veřejně prospěšným projektům, k vytvoření kreativní kampaně, která bude podporovat jejich aktuální téma, myšlenku a činnost. Důraz bude kladen i na celkový dopad a zásah kampaně.


Do této kategorie je možné přihlásit storyboardy, koncepty a scénáře televizní spotů charitativních a společensky prospěšných kampaní, které neziskové organizace připravují ke spuštění v roce 2021.

Patron projektu, kterým je Česká televize, vybere ty nejzajímavější návrhy. Hodnotící komise bude posuzovat námět a nápad spotu, kvalitu zpracování, míru prospěšnosti a edukativnosti a dopad celé spotové kampaně.
Vítězný spot odvysílá Česká televize v roce 2021. Součástí odměny pro vybranou neziskovou kampaň bude konzultace ze strany ČT, možnost účastnit se vzdělávacích workshopů a využití další redakční podpory dle charakteru kampaně.

 

Podrobnější podmínky přihlášení a technické specifikace videí se dozvíte zde.

 

Jako přílohu přikládejte podrobně zpracované scénáře se storyboardem a základní video spotu (stačí laicky ztvárněný nápad natočený na váš mobilní telefon). Přidejte plánovaný rozpočet na vytvoření spotu, autora scénáře a stručně vysvětlete, proč jste se vaše téma rozhodli zpracovat právě tímto způsobem (1800 znaků).

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace. 
U této kategorie je možné své přihlášky zasílat až do 20. 10. 2020.

 

 

 

 

2. SBÍRKY

Smyslem této oborové ceny je ukázat smysluplné a zajímavé sbírkové akce, které jsou transparentní, kredibilní a přispívají tak k rozvoji individuálního dárcovství u nás.

2.1. Sbírkový projekt

Do této kategorie je možné přihlásit veřejnou sbírku, respektive sbírkový projekt, který slouží k naplňování a podpoře dobročinných a obecně prospěšných aktivit. Jde o akce, které se obrací na individuální dárce a případně i dalších podporovatele. Smyslem je ocenit zajímavé příklady dobré praxe, které splňují podmínky platné legislativy a transparence a zároveň mohou sloužit jako inspirace pro ostatní neziskové organizace.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy.

 

2.2. Crowdfundingová akce

Do této kategorie je možné přihlásit sbírku/akci, kde větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem k cílové částce.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy.

 

2.3. Sbírkové předměty a veřejně prospěšný merchandising

Do této kategorie se mohou hlásit organizace, které prodávají za svou organizaci sbírkové předměty za účelem získávání finančních prostředku.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace i firmy.

 

2.4. Sbírkoví spojenci

Do této kategorie mohou firmy i neziskové organizace nominovat projekty, kdy se jednotlivci, týmy nebo organizace, a nebo celé firmy rozhodnou uspořádat vlastní akci na podporu vybraného veřejně prospěšného projektu nebo neziskové organizace.

 

Do této kategorie se mohou hlásit neziskové organizace a firmy.

2.5. Zaměstnanecká sbírka

Do této kategorie je možné přihlásit zaměstnaneckou sbírku, v rámci které jsou získávány prostředky na dobrou věc a veřejně prospěšné aktivity neziskových organizací. Tyto akce musí být organizovány firmou pro její zaměstnance a případně mohou být firmou dále podpořeny.

 

 

Zaměstnaneckou sbírku mohou přihlásit firmy, firemní nadace nebo fondy.

 

3. Osobnosti Fóra dárců

3. 1. Osobnost nadačního sektoru - Cena odborné poroty

Členové Fóra dárců mohou do 14. května nominovat osobnost tuzemského nadačního sektoru.

 

Pravidla pro nominace:

 • Osobnost musí minimálně tři roky působit v nadaci či nadačním fondu v České republice
 • Osobnost musí stát za rozvojem nadace/fondu - mít prokazatelně (finanční výsledky organizace, množství rozdělených prostředků, vliv na prospěšné téma, které nadace či fond má ve svém statusu, mediální výstupy) vliv na rozvoj profesionálního dárcovství do společnosti v nadaci či nadačním fondu
 • Osobnost nemusí být nezbytně nutně hlavním manažerem či zakladatelem fondu, nejde o tvář, ale o osobnost, která svou prací stojí za výsledky nadace či nadačního fondu.

 

Nominace mohou neveřejně posílat všichni členové Fóra dárců do 14. května 2021. Porota složená z odborníků pak na základě kritérií vybere 5 Osobností nadačního sektoru. Fórum dárců všem členům včas pošle příslušný nominační formulář

3. 2.Osobnost filantropie 2021

(Veřejné nominace do Cen Fóra dárců)

 

Veřejnost může do 14. května 2021 nominovat osobnost neziskového i ziskového sektoru, která měla lví podíl na tom, že podnítila u nominujícího potřebu věnovat se filantropii, ať už jako dárce, nebo v roli expertního dobrovolníka v neziskovém sektoru, dobrovolníka v sociálních službách, případně ho/ji přiměla, aby vysloveně změnil/a profesi a začal/a v neziskovém sektoru pracovat pro dobrou věc.

 

Ze všech nominovaných vybere odborná porota Fóra dárců pět osobností.

 

Vyhlášení Cen Fóra dárců pro osobnosti proběhne na samostatné akci 22. června 2021, kde představíme všechny vítěze kategorie.

 

Formulář pro nominace

 

 

3.3. Sbírkový hrdina / Sbírková hrdinka 2021

 

Do této kategorie je možné do 14. května nominovat osobnost, která v roce 2020/2021 zrealizovala transparentní sbírku, která byla úspěšná jak vybranou částkou, tak i celospolečenským dopadem a významně se tak zasloužila o podporu společnosti, jednotlivců nebo veřejně prospěšných organizací.  

 

Ze všech nominovaných pak vybere odborná porota Fóra dárců tři osobnosti.

 

Vyhlášení letos proběhne 22. června na samostatné akci, kde představíme všechny oceněné osobnosti.


Formulář pro nominace

 

 


Obecná ustanovení

 1. Pořadatel soutěže je Fórum dárců se sídlem Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo učinit veškerá opatření směřující k ochraně nestrannosti, objektivity a řádného průběhu soutěže a případně změnit nebo upravit pravidla soutěže nebo soutěž zrušit.
 3. Přihlášení se svou účastí v soutěži zavazují respektovat její pravidla. Odesláním přihlášky stvrzují, že obsah materiálů, které do soutěže přihlásili, neporušuje v žádném směru platné zákony České republiky.
 4. Přihlášený dává pořadateli soutěže právo použít dodanou dokumentaci k publicitě a k jiným účelům a zříká se odměny za užití díla.
 5. Pořadatel přihlášené práce nevrací.
 6. Pořadatel není odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení provozu na telekomunikačních sítích.
 7. Pořadatel je oprávněn zasílat účastníkům soutěže prostřednictvím e-mailu oznámení, která se týkají soutěže, jakož i obchodní sdělení.
 8. Účast v soutěži je bezplatná.
 9. Všechny přihlášené práce procházejí posouzením kanceláře Fóra dárců a hodnocením odborné poroty.

Účastníci soutěže

 1. Účastníkem soutěže se může stát organizace z celé ČR, která:
  • je neziskovou organizací (zapsaný spolek, zapsaný ústav, pobočný spolek, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, firemní nadace a fond evidované právnické osoby/církevní organizace, příspěvková organizace)
  • je firma
 2. Účastníci se mohou hlásit elektronickou přihláškou (přihlašovacím internetovým formulářem na webových stránkách http://cenyforadarcu.cz/) do libovolného počtu kategorií soutěže. Jeden projekt je možné přihlásit maximálně do dvou kategorií. Pravidla pro jednotlivé kategorie jsou specifikované níže.
 3. Účastníci mohou své přihlášky zasílat do 14. 10. 2020.